Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

08 /102020

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Nội dung Thông tư 26/ 2020-BGDĐT (xem tại đây)

Một trong những thay đổi dễ dàng nhận thấy là Điều 8 đã quy định số ĐĐGtx (điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên), ĐĐGgk (điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì) và ĐĐGck (điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì) của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

- Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;

- Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học:3 ĐĐGtx;

- Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

Như vậy, kể từ năm học 2020-2021 này thì số lần kiểm tra thường xuyên và định kỳ ở từng môn học đã giảm hẳn so với trước đây.

Nhất là đối với số lượng bài kiểm tra định kỳ. Bởi vì theo hướng dẫn của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT vừa ban hành thì tất cả các môn học chỉ có 1 bài kiểm tra ở giữa kì và 1 bài kiểm tra ở cuối kỳ.

 

1 BÌNH LUẬN

Pitaclaig

29/ 03/ 2022

Ecsoqr Levitra Dana El Higado https://oscialipop.com - cialis 10mg cialis for sale online Emvvuw Priligy Sur Le Nhs Boniva Fzalwn https://oscialipop.com - generic cialis online pharmacy Fortunately treatment for breast cancer has advanced considerably since the days of early Egypt Armitage et al. Nnvpwo

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát