Luật tiếp công dân:
https://drive.google.com/file/d/0B2vkmC_cka_Hd1R1TmV3Zk5rZFU
 • Luật tố cáo:
  https://drive.google.com/open?id=0B2vkmC_cka_HaWx4Rmd0Z1lGM3c
 • Luật khiếu nại:
  https://drive.google.com/open?id=0B2vkmC_cka_HOF8zOHVzRTc4em8
 • Dự thảo quy chế cơ quan:
  https://drive.google.com/file/d/1gX1oDO9_gDySrl3Y5jRATXSpsrQ3TEW1/view?usp=sharing
 •  Quy chế dân chủ năm học 2019-2020:
  https://drive.google.com/file/d/1NHZSQDNoxkmq0bvFVlGo19xlG43WJaF2/view?usp=sharing
 • Luật Giáo Dục Luật Số: 43/2019/QH14:
  https://drive.google.com/file/d/1I5HWt_7Ay9HRZWRSGRMK_TnL4iIlzLd3/view?usp=sharing
 • Thông tư 15_2017 sửa đổi bổ sung chế độ làm việc với Giáo viên
  https://drive.google.com/open?id=0B2vkmC_cka_HSk1TRVo0Ui1Hbjg
 • ">

  Văn bản thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

  Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát