Ban giám hiệu Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

 HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên: Đặng văn Chiến

Ngày tháng năm sinh: 18-10-1967

Ngày vào ngành: 1-10-1988

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 04-01-2000
                Chính thức: 04-01-2001

Trình độ chuyên môn: Đại học SP ngành Toán; Cử nhân Tin học

Trình độ quản lý: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0946815967
Email: chiencbq67@gmail.com

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên: Phạm Hải Thơ

Ngày tháng năm sinh: 16-04-1976

Ngày vào ngành: 01-01-1997

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 6-09-2007
                Chính thức: 26-09-2008

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Vật lý

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0919620879
Email: thophamhai@gmail.com

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên:  Hoàng Thị Kim Quế

Ngày tháng năm sinh: 15-11-1977

Ngày vào ngành: 15-12-1999

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 26-11-2008
                Chính thức: 26-11-2009

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tiếng Anh

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0915320529                       
Email: hkquecbq@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát