Ban giám hiệu Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm

 HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên: Đặng văn Chiến

Ngày tháng năm sinh: 18 - 10 - 1967

Ngày vào ngành: 1 - 10 - 1988

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 04 -01-2000
                Chính thức: 04 - 01-2001

Trình độ chuyên môn: Đại học SP ngành Toán; Cử nhân Tin học

Trình độ quản lý: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

ĐTDĐ: 0946815967
Email: chiencbq67@gmail.com

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên: Phạm Hải Thơ

Ngày tháng năm sinh: 16 - 04 - 1976

Ngày vào ngành: 01 - 01 - 1997

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 6 - 09 - 2007
                Chính thức: 26 - 09 - 2008

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Vật lý

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0919620879
Email: thophamhai@gmail.com

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

Họ và tên:  Hoàng Thị Kim Quế

Ngày tháng năm sinh: 15 - 11- 1977

Ngày vào ngành: 15 - 12 - 1999

Quê quán: Hà Nội

Ngày vào Đảng: 26 - 11- 2008
                Chính thức :  26 - 11 - 2009

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tiếng Anh

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

ĐTDĐ: 0915320529                       
Email: hkquecbq@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát