Công tác Đức dục năm học 2017- 2018

06 /042018

Công tác Đức dục năm học 2017- 2018

Một số giải pháp cần tập trung trong Công tác Đức dục
năm học 2017- 2018

1. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia GDĐĐ cho học sinh

* Mục đích

Tư tưởng là kim chỉ nam của mọi hành động. Trong bất kỳ một hoạt động nào, việc nâng cao nhận thức cho mọi người tham gia là hết sức cần thiết vì có nhận thức đúng mới hành động đúng. Do vậy, việc nhận thức về một hoạt động nào đó có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động đó.

Mục đích của biện pháp này là:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ quản lý GDĐĐ cho tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường THPT.

- Giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng tham gia giáo dục khác thấy rõ được tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc tăng cường GDĐĐ cho học sinh trường THPT.

- Công tác giáo dục đạo đức phải trở thành một nhiệm vụ chính trị, một trong những nội dung quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh THPT

* Nội dung và quy trình thực hiện.

Thứ nhất: Đối với cán bộ quản lý - giáo viên: để nâng cao năng lực nhận thức về công tác GDĐĐ và quản lý GDĐĐ học sinh cần:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thấm nhuần đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về chiến lược phát triển đất nước, chiến lược phát triển giáo dục, về luật giáo dục, điều lệ trường THPT và các quy định về xây dựng con người mới trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt chú trọng đến công tác GDĐĐ cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

- Triển khai các văn bản của cấp trên một cách đầy đủ, kịp thời, cụ thể sao cho trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên quán triệt một cách sâu sắc, khắc phục tình trạng triển khai qua loa, chiếu lệ.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề về GDĐĐ và quản lý GDĐĐ học sinh theo định kỳ tuỳ theo đơn vị nhưng ít nhất 1- 2 lần một năm học. Để hội thảo đạt kết quả tốt, cần phải có kế hoạch chu đáo về thời gian, nội dung, phân công nhân sự nghiên cứu để viết tham luận, phải có hệ thống câu hỏi mở để cùng tham luận, tranh luận... Nội dung chuyên đề hội thảo phải thiết thực, giải quyết những vấn đề yếu kém, bức xúc về đạo đức ở đơn vị, địa phương làm sáng tỏ vai trò, vị trí của các lực lượng trong công tác GDĐĐ và quản lý GDĐĐ học sinh. Cuối buổi hội thảo phải có kết luận thống nhất về nội dung, đề ra cho được các hình thức, biện pháp thích hợp để giáo dục và quản lý GDĐĐ học sinh.

- Tổ chức hội nghị trao đổi, phổ biến kinh nghiệm GDĐĐ và quản lý GDĐĐ học sinh cho GVCN, GVBM, phụ trách Đoàn, nhân viên theo định kỳ. Chọn những giáo viên đạt những thành tích cao trong GDĐĐ để trình bày, trao đổi những kinh nghiệm đã đạt được.

- Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm ở những đơn vị trong và ngoài địa bàn huyện để đạt thành tích tốt trong công tác GDĐĐ cho học sinh. Tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm và có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tiễn ở đơn vị mình.

- Tổ chức lấy ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của học sinh, gặp gỡ đối thoại với học sinh, từ đó các bộ phận có liên quan điều chỉnh nhận thức và hành động cho phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai: đối với phụ huynh của học sinh

Không ít các bậc phụ huynh vẫn xem việc dạy dỗ con em mình là của Nhà trường: Họ quan niệm đã khoán “Trọn gói” cho Nhà trường về giáo dục con em họ. Đây là quan niệm sai lầm vì thầy cô có tận tâm đến đâu thì vẫn không đủ quyết định nhân cách của các em giáo dục của Nhà trường sẽ hạn chế nếu không nhận được sự giúp đỡ của gia đình. Hơn nữa về phương pháp: nhiều gia đình đã yêu thương, dạy dỗ con không đúng cách. Một số gia đình khác lại quá khắt khe, nghiệt ngã, không công bằng với con cái. Đó là lối giáo dục phản nhân văn. Chính vì vậy, cần khắc phục những quan niệm không đúng hoặc chưa đầy đủ về giáo dục đạo đức đang tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội, ở không ít phụ huynh.

Để thực hiện tốt biện pháp trên, trước hết và trên hết cần phải có sự gương mẫu của lãnh đạo nhà trường và sự ủng hộ hoạt động của Đảng, chính quyền, Đoàn thể và toàn thể cán bộ giáo viên. Người quản lý phải cótinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên chăm lo đến công tác bồi dưỡng đội ngũ. Phảixây dựng được kế hoạch giáo dục đạo đức trong nhà trường đảm bảo khoa học, bao quát toàn diện và mang tính khả thi cao.

Phải xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất. Giữa các cấp lãnh đạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên phải đồng lòng, có sự ủng hộ và nhất trí cao để phát huy được sức mạnh của từng cá nhân và tập thể trong việc GDĐĐ học sinh. Nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho các cá nhân, các tổ chức, đối với việc quản lý hoạt động GDĐĐ cho học sinh. Các hoạt động phải huy động nhiều bộ phận, tổ chức tham gia và thể hiện được sự đóng góp có hiệu quả của mỗi thành viên.

2. Kế hoạch hoá công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh

* Mục đích

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý. Bất cứ một hoạt độngnào muốn đạt được mục tiêu đã định thì phải xây dựng được kế hoạch hoạt động. Trên cơ sở phân tích thực trạng, những thuận lợi, khó khăn, căn cứ vào những tiềm năng và những khả năng cần có để xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động và các
biện pháp cần thiết phù hợp với thực tiễn.

* Nội dung và quy trình thực hiện

- Việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động GDĐĐ cần phải  xây dựng được kế hoạch chung - Kế hoạch giáo dục toàn diện của nhà trường và kế hoạch riêng GDĐĐ cho học sinh một cách cụ thể theo từng học kỳ, tháng chủ điểm trong năm học. Bản kế hoạch phải được sự ủng hộ và nhất trí cao của các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện. Kế hoạch GDĐĐ và quản lý công tác GDĐĐ cho HS phải có tính khả thi và tính hiệu quả cao.

- Trên cơ sở kế hoạch tổng thể về giáo dục toàn diện của nhà trường, kế hoạch phát triển nhà trường, kế hoạch hoá các mặt hoạt động quản lý GDĐĐ cho HS. Nội dung của kế hoạch phải xác định được tầm quan trọng của công tác GDĐĐ, các biện pháp, hình thức GDĐĐ, các lực lượng tham gia. Định rõ thời gian thực hiện công việc, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân theo chức năng tham gia GDĐĐ cho
HS theo từng thời gian cụ thể trong năm học.

- Ngay đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường phải xây dựng kế hoạch quản lý GDĐĐ cho HS toàn trường, đảm bảo tính thống nhất giữa mục tiêu giáo dục toàn diện trong trường THPT, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, thiết thực, phù hợp với hoạt động tâm lý HS để có hiệu quả giáo dục cao. Đưa vào mục tiêu, nhiệm vụ năm học, điều kiện khách quan, chủ quan, tiến hành lập kế hoạch tổng thể, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức liên quan. Việc xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào nội dung GDĐĐ, vào kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học, các hoạt động chủ điểm trong năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn … các điều kiện vật chất và khả năng thực hiện được của học sinh và các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức GDĐĐ cho học sinh.

- Việc kế hoạch hoá cho từng học kỳ, tháng, tuần, từng đợt thi đua đóng một vai trò quan trọng quyết định đến thành công của công tác quản lý. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết, càng thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện.

- Kế hoạch phải được triển khai đúng thời điểm, đúng tiến độ, đồng bộ, thống nhất; được quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và được kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kịp thời. Khi xây dựng kế hoạch cần xác định các nguồn lực phục vụ cho thực hiện kế hoạch, chú ý huy động và tranh thủ tối đa tiềm năng của các nguồn lực, lường trước, ngăn ngừa và hạn chế mức cao nhất những khó khăn, những tác động có ảnh hưởng xấu đến công tác GDĐĐ cho học sinh.

- Kế hoạch phải thể hiện vai trò quản lý-chỉ đạo-kiểm tra của nhà trường đối với GVCN và nêu rõ được việc quản lý đối tượng, quản lý hoạt động nhằm nâng cao chất lượng GDĐĐ cho học sinh.

- Để đạt được mục tiêu đề ra, các tổ chức, bộ phận cá nhân phải nắm chắc tình hình đặc điểm của mình, từ đó xây dựng bảng kế hoạch hoạt động có tính khả thi, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sự phân công hợp lý, rạch ròi, tránh chồng chéo..

3. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có phẩm chất đạo đức cách mạng, vững vàng về chuyên môn, gương mẫu, tích cực trong giảng dạy và giáo dục.

* Mục đích

Đội ngũ GVCN là lực lượng giáo dục đạo đức cho học sinh thường xuyên nhất và hiệu quả nhất bởi lực lượng này có mối quan hệ gần gũi nhất với học sinh, hiểu được hoàn cảnh gia đình, tâm sinh lý của học sinh rõ nhất. Chính vì vậy, chính những thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm sẽ là những tấm gương, là chiếc cầu nối giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

* Nội dung và quy trình thực hiện

- Bắt đầu từ trước khi vào năm học mới, Ban giám hiệu cần rà soát và lên kế hoạch lựa chọn GVCN, xây dựng các tiêu chuẩn để lựa chọn GVCN cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công việc và tình hình cụ thể của nhà trường. Các GVCN thường phải có năng lực chuyên môn vững vàng, có nhân cách hoàn thiện, có khả năng tổ chức các hoạt động tập thể, có năng lực giáo dục, thuyết phục học sinh, nhiệt tình, thương yêu học sinh và được học sinh tin yêu và kính trọng. Mỗi GVCN cần phải có thái độ kiên quyết với những học sinh có biểu hiện, hành vi thiếu văn hóa và phải cùng có trách nhiệm phối kết hợp với cộng đồng trong việc giáo dục học sinh.

- Căn cứ vào thực trạng GVCN của nhà trường và những yêu cầu đặt ra với GVCN, Ban giám hiêu cần phải chỉ đạo và hướng dẫn GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cho lớp mình.

- Ngoài ra, nhà trường cần chú trọng đển công tác bồi dưỡng đội ngũ GVCN về nhận thức, năng lực chuyên môn, khả năng ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức, lối sống thông qua các cuộc hội họp của nhà trường, thông qua góp ý trực tiếp, qua kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ; mời các báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm; tọa đàm, hội thảo về công tác chủ nhiệm; cử cán bộ, giaó viên có kinh nghiệm hướng dẫn GVCN mới vào nghề. Trong quá trình bồi dưỡng, người quản lý cần tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên chính mình, tạo sự chuyển biến tốt đẹp trong công tác chủ nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục trong đó có chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh.

4. Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức

* Mục đích

- Tạo khối thống nhất trong hệ thống giáo dục đức dục trong nhà trường, các thành viên phải nắm được và hiểu rõ kế hoạch, phương pháp, hình thức tổ chức để phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh với hiệu quả cao nhất

- Học sinh chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục và tự mình rèn luyện đạo đức.

* Nội dung và quy trình thực hiện

-  Hiệu trưởng chỉ đạo: Phó Hiệu trưởng chuyên  môn ngoài việc quản lý chất lượng dạy học, còn quản lý chất lượng giáo dục đạo đức thông qua bộ môn đặc biệt là môn giáo dục công dân và các môn xã hội khác.

-  Phó Hiệu trưởng phụ trách đức dục xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động NGLL, tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, các hoạt động văn nghệ, thể thao, giờ chào cờ đầu tuần, đánh giá thi đua ở các lớp, giáo dục ý thức chấp hành nội quy nhà trường, giữ gìn, bảo vệ tài sản  chung…Phó hiệu trưởng phụ trách đức dục phải là cầu nối giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để hoàn thành tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh (đặc biệt chú trọng đến việc ổn định nề nếp, nội quy học sinh trong nhà trường); kết hợp với hiệu trưởng, đoàn thanh niên có kế hoạch và yêu cầu GVCN thực hiện đổi mới giờ sinh hoạt lớp mỗi học kỳ mỗi khối có ít nhất 2 tiết sinh hoạt mẫu để đội ngũ GVCN được tham dự và học hỏi kinh nghiệm; cuối kì tập hợp danh sách HS xếp loại hạnh kiểm trung bình, yếu hàng tháng của các lớp có hồ sơ theo dõi và kết hợp với GVCN, với đại diện phụ huynh học sinh lớp, với phụ huynh học sinh để tìm biện pháp giáo dục kịp thời.

-  GVCN trực tiếp xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho lớp mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, GVBM và cha mẹ học sinh để giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh của lớp theo tháng, theo kỳ. Nâng cao hiệu quả sử dụng của sổ liên lạc điện tử và sổ điểm điện tử. Hàng tháng GVCN đánh giá hạnh kiểm và gửi danh sách về BGH cụ thể là phó hiệu trưởng phụ trách đức dục.

- GVBM cần theo dõi và phối hợp chặt chẽ với GVCN

-  Đội ngũ cán bộ lớp theo dõi, ghi chép và có báo cáo với GVCN để kịp thời đôn đốc, xử lí.

- Hàng tuần, hàng tháng tập thể lớp bình bầu hạnh kiểm, dưới sự tổ chức của  GVCN. Có khen thưởng, phê bình để khuyến khích động viên, uốn nắn học sinh

5. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực :

* Mục đích

Học sinh thấy được "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", môi trường trường học tập an toàn và thân thiện, những tấm gương sáng của thầy cô, của bạn bè giúp các em học tập, noi theo và rèn luyện đạo đức để hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

* Nội dung và quy trình thực hiện

- Xây dựng khung cảnh sư phạm khang trang sạch sẽ. Đảm bảo các khẩu hiệu trong nhà trường mang tính giáo dục đạo đức cao như “Giáo dục làm người là mục tiêu số 1 của nhà trường”  hay : “Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Tiên học lễ, hậu học văn” nhưmuốn khẳng định nét truyền thống văn hóa riêng của nhà trường trong giáo dục. Đồng thời có tác động tới hành vi đạo đức học sinh hàng ngày khi đến trường.

- Phải tạo dựng và duy trì không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, lành mạnh;
hình thành nên phong cách học tập, lao động và vệ sinh trong nhà trường như:

+ Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của nhà trường đề ra (có nề nếp học tập và làm việc nghiêm túc, vệ sinh sạch sẽ...).

+ Thực hiện tốt các phong trào thi đua, mọi hành động đúng phải ủng hộ, phê phán những cái sai, cái tiêu cực.

+ Xây dựng văn hoá học đường: xây dựng quy ước ứng xử văn hoá, xác định.

- Xây dựng và củng cố khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp, lòng nhân ái, tình thương yêu con người, thương yêu học sinh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ  học sinh. Đặc biệt, qui định Đảng viên ở tổ chuyên môn nào phải chịu trách nhiệm về sự đoàn kết trong tổ đó.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh các lớp và có đánh giá cụ thể, chính xác hàng tuần, tháng.

- Đưa nội dung các phong trào về bảo vệ môi trường như phân công mỗi lớp chịu trách nhiệm bảo vệ một không gian cây xanh, theo tuần tháng hoặc phong trào ủng hộ bạn nghèo, đôi bạn cùng tiến .. . trong các lớp vào các đợt thi đua của Đoàn thanh niên và có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể.

- Trong tiết sinh hoạt lớp, giờ chào cờ… tổ chức các chuyên đề như giáo dục truyền thống nhà trường, thực hiện an toàn giao thông vào tháng 9, Người Hà Nội thanh lịch, tình bạn tình yêu và gia đinh vào tháng 10, Tôn sư trọng đạo vào tháng 11, Tổ quốc anh hùng vào tháng 12… để học sinh được thi đua, có cơ hội thể hiện thông qua đó giáo dục ý thức cộng đồng, xây dựng tinh thần đoàn kết…

- Lập hòm thư góp ý cho học sinh, triển khai các nhóm tư vấn do Chi Đoàn giáo viên quản lí  có thể  giải đáp các thắc mắc về tâm lí, tình bạn, tình yêu …

 6.  Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

* Mục đích :

Giáo dục cho học sinh truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo, có phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, điều chỉnh các hành vi chuẩn mực đạo đức sao cho phù hợp với lứa tuổi.

* Nội dung và quy trình thực hiện :

- Thông qua giờ chào cờ đầu tuần: Ban Giám hiệu nhận xét, tuyên dương khen thưởng hoặc phê bình các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt hoặc chưa tốt trong tuần. Rút kinh nghiệm những mặt làm được, những tồn tại, biện pháp giải quyết và phổ biến kế hoạch, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

- Thông qua các giờ học ở lớp: Tổ chức cho học sinh làm các bài kiểm tra nhận thức để đánh giá kết quả học tập, tu dưỡng và rèn luyện của các em.

- Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Các lớp thực hiện chuyên đề đúng chủ đề, với ý nghĩa giáo dục cao. Sau mỗi buổi sinh hoạt hoặc tổ chức các hoạt động phải nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

- Tổ chức các buổi thăm quan giã ngoại, giáo dục truyền thống, làng nghề, cơ sở sản xuất hoặc các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ trong nhà trường

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nếp sống văn minh, kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn xã hội… do giáo viên nhà trường đảm nhận hoặc  mời các báo cáo viên, các nhà tâm lí. 

 7. Tăng cường hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên, lớp trực tuần, vai trò tự quản của tập thể và tự  rèn luyện của học sinh

* Mục đích: Giúp học sinh duy trì tốt nề nếp và thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường theo các chuẩn đạo đức, hành vi.

* Nội dung và quy trình thực hiện

- Đoàn thanh niên kết hợp với GVCN cử đội ngũ thanh niên xung kích theo dõi nề nếp lớp- như trang phục, đầu tóc, đi học muộn, nghỉ học, truy bài…

- Tổ chức các hoạt động phong trào: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu,  nhân đạo từ thiện...; các hội thi: cắm trại, thi học sinh thanh lịch, cắm hoa, làm đồ dùng học tập, nghiên cứu khoa học...

- Họp Ban chấp hành để thống nhất kế hoạch, phân công cụ thể từng phần việc cho từng cá nhân phụ trách.

- Đánh giá thi đua, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có thành tích tốt , nhắc nhở phê bình ngay những học sinh vi phạm.

- GVCN phải chọn ra được ban cán sự có năng lực, uy tín, có sức thuyết phục, có năng lực tổ chức, điều khiển hoạt động tập thể.

- Mỗi nửa học kỳ ban giám hiệu họp với lớp trưởng, bí thư các lớp để lấy thông tin phản hồi từ phía học sinh .

 8. Giáo dục học sinh đặc biệt :

* Mục đích :

- Ổn định nề nếp, thực hiện giáo dục đáp ứng đến từng học sinh đặc biệt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Ngăn chặn kịp thời các hành vi, thói quen, vi phạm, ảnh hưởng  xấu từ bên ngoài thâm nhập vào học sinh và nhà trường.

* Nội dung và quy trình thực hiện:

-  Phó hiệu trưởng phụ trách đức dục phải có kế hoạch từ đầu năm học (có duyệt thông qua BGH) sau đó họp thống nhất với các lực lượng giáo dục (nhất là với GVCN và với phụ huynh học sinh) về: mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục với học sinh đặc biệt.

- Hiệu phó phụ trách đức dục giao cho GVCN lập hồ sơ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ngay từ đầu năm học, có thể chia theo nhóm:

     + HS hoàn cảnh gia đình đặc biệt: mồ côi, bố mẹ không trực tiếp quản lí con...

     + HS thuộc diện gia đình điều kiện kinh tế, song bố mẹ không có thời gian hoặc không có phương pháp giáo dục con.

       + HS có năng lực hoặc tâm sinh lý đặc biệt.

       + HS  có nhận thức sai lệch về chuẩn mực đạo đức…

- Với mỗi nhóm đối tượng, phó hiệu trưởng đức dục cần thống nhất phương pháp giáo dục với các lực lượng giáo dục (đặc biệt là với GVCN) và chỉ đạo để các lực lượng : GVCN, GVBM, PHHS, cán bộ lớp, giám thị…cùng hợp tác

- Mời đại diện hội cha mẹ học sinh tham gia hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh của nhà trường (nếu có).

- Tham mưu với địa phương đưa kết quả xếp loại đạo đức học sinh làm một tiêu chuẩn để xét chọn gia đình văn hóa, xếp loại đảng viên, xếp loại hội viên của cha mẹ học sinh.

- Phối kết hợp với công an ngăn chặn những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật của học sinh. Hàng năm, bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương vào dịp hè,nhận phản hồi và phối hợp quản lí

9. Phối hợp với địa phương (đặc biệt là công an phường)

* Mục đích

   - Hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lí giáo dục học sinh đặc biệt là giúp nhà trường ngăn ngừa, và giải quyết những hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong hoặc ngoài nhà trường. Mời các báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về: Thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông, xử dụng Internet an toàn, phòng chống tệ nạn ma túy,…

 * Nội dung và quy trình thực hiện

- Nhà trường (Ban giám hiệu) có văn bản trình ủy ban nhân dân huyện đề nghị  lực lượng công an hoặc an ninh hỗ trợ nhà trường về công tác an ninh.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với công an và an ninh phường nên trong những năm học gần đây nhà trường không có học sinh nào vi phạm trật tự an ninh xã hội tại cổng trường cũng như bên trong và bên ngoài trường.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát