Công điện số 21 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

16 /102021

Công điện số 21 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới

Chi tiết nội dung Công điện chỉ đạo:

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát