Công điện số 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời

23 /102021

Công điện số 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn," linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố

Nội dung công điện:
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Vinh dự, tự hào là học trò Trường THPT Cao Bá Quát